Městský úřad Bor               

Odbor výstavby a územního plánování  nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor

Č. jednací        : 2005/2010/OVÚP/8                                             V Boru dne 8. září  2010 

vyřizuje          : KrasanovskáTelefon : 374 756 131                                                       

E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Účastníci řízení :

 Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor             - žadatel

Petr Culek, IČ 49176455, Úslavská 75, 326 00 Plzeň            - zástupce žadatele

                                                                                                                     

Oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškoua pozvání k veřejnému ústnímu jednání

  

            Dne 9. srpna 2010  podal  Petr Culek, IČ 49176455, se sídlem Úslavská 75, 326 00 Plzeň, zastupující na základě plné moci Městys Stráž, IČ 00260169, se sídlem Stráž čp. 1, 348 02 Bor, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „veřejného osvětlení“ na p.p.č. 3430 v k.ú. Stráž u Tachova, žádost o stavební povolení  pro tuto stavbu a žádost o spojení územního řízení s řízením stavebním.

 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.

 Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon“), a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád”), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 

                        19. října 2010 v 9:00 hod

 se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti Městyse Stráž.

 Vlastníci ( nájemci ) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem územního řízení dotčeni, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu a k tomuto účelu je zpřístupnit. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem ústního jednání u Městského úřadu v Boru a při ústním jednání. Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepříhlíží. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.      

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezokladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo na pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru.

Doručí se :

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona :

-         Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor   

-         Petr Culek, IČ 49176455, Úslavská 75, 326 00 Plzeň              

Dotčené orgány  :

-         Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov  

Ostatním účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje dle ustanovení § 87 odst. 1 téhož zákona veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona

Vlastníci pozemků a staveb :

Vlastníci pozemků a staveb :

-       Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02 Bor 

-     ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 27232425), Teplická 874/8, 405 02 Děčín

-     RWE distribuční služby, s.r.o. (IČ 27935311), Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

-         Telefonica O2 Czech Republic a.s. (IČ 60193336), Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

-         Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.(IČ 49789228), Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary

Vlastníci sousedních pozemků a staveb :

-         Siewert Eva (nar. 4.1.1964), Stráž 273, 348 02 Bor

-         Zmeškal Miroslav (nar. 21.11.1964), Bor, Borská 527, 348 02 Bor

-         Zmeškalová Eva (nar. 3.3.1969), Bor, Borská 527, 348 02 Bor

-         Šmídek Zdeněk (nar. 27.3.1950), Stráž 275, 348 02 Bor

-         Šmídková Božena (nar. 15.7.1950), Stráž 275, 348 02 Bor

-         Černý Vlastimil (nar. 23.12.1972), Stráž 274, 348 02 Bor

-         Vitoňová Jitka (nar. 5.12.1956), Stráž 278, 348 02 Bor

-         Vitoň David (nar. 20.7.1987), Stráž 278, 348 02 Bor

-         Hloušek Oldřich (nar. 17.7.1946), Stráž 277, 348 02 Bor

-         Hloušková Jana (nar. 1.1.1947), Stráž 277, 348 02 Bor

-         Pozemkový fond ČR (IČ 45797072), Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha 3, územní  pracoviště Tachov, Luční 1791, 34701 Tachov

-         Městková Radka (nar. 15.4.1970), Tachov, Žižkova 1718, 347 01 Tachov

-         Simonides Miloslav (nar. 16.2.1956), Stráž 247, 348 02 Bor

-         Simonides Miloslav (nar. 22.6.1981), Stráž 247, 348 02 Bor

-         Martinec Jan (nar. 20.9.1948), Stráž 261, 348 02 Bor

-         Martincová Věra (nar. 19.8.1950), Stráž 261, 348 02 Bor  

-         Kotrba Jaroslav (nar. 12.7.1962), Stráž 296, 348 02 Bor

-          Lojdová Ivona (nar. 9.3.1940), Stráž 243, 348 02 Bor

Subjekty podle zvláštního právního předpisu

-         Sdružení  za krásu české krajiny(IČ 27017982), Domažlická 89,333 01 Stod,adresa pro doručování  :P.O.BOX 8,326 58 Plzeň

-         Občanské sdružení Slunce – ochrana přírodních zdrojů (IČ 27004082), Hodonínská 23 , 323 00 Plzeň 

Účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona :

-         Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor             

-         Petr Culek, IČ 49176455, Úslavská 75, 326 00 Plzeň

-         ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 27232425), Teplická 874/8, 405 02 Děčín

-     RWE distribuční služby, s.r.o. (IČ 27935311), Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

-         Telefonica O2 Czech Republic a.s. (IČ 60193336), Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

-         Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s.(IČ 49789228), Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary

-         Siewert Eva (nar. 4.1.1964), Stráž 273, 348 02 Bor

-         Zmeškal Miroslav (nar. 21.11.1964), Bor, Borská 527, 348 02 Bor

-         Zmeškalová Eva (nar. 3.3.1969), Bor, Borská 527, 348 02 Bor

-         Šmídek Zdeněk (nar. 27.3.1950), Stráž 275, 348 02 Bor

-         Šmídková Božena (nar. 15.7.1950), Stráž 275, 348 02 Bor

-         Černý Vlastimil (nar. 23.12.1972), Stráž 274, 348 02 Bor

-         Vitoňová Jitka (nar. 5.12.1956), Stráž 278, 348 02 Bor

-         Vitoň David (nar. 20.7.1987), Stráž 278, 348 02 Bor

-         Hloušek Oldřich (nar. 17.7.1946), Stráž 277, 348 02 Bor

-         Hloušková Jana (nar. 1.1.1947), Stráž 277, 348 02 Bor

-         Pozemkový fond ČR (IČ 45797072), Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha 3, územní  pracoviště Tachov, Luční 1791, 34701 Tachov

-         Městková Radka (nar. 15.4.1970), Tachov, Žižkova 1718, 347 01 Tachov

-         Simonides Miloslav (nar. 16.2.1956), Stráž 247, 348 02 Bor

-         Simonides Miloslav (nar. 22.6.1981), Stráž 247, 348 02 Bor

-         Martinec Jan (nar. 20.9.1948), Stráž 261, 348 02 Bor

-         Martincová Věra (nar. 19.8.1950), Stráž 261, 348 02 Bor 

-         Kotrba Jaroslav (nar. 12.7.1962), Stráž 296, 348 02 Bor

-          Lojdová Ivona (nar. 9.3.1940), Stráž 243, 348 02 Bor

  Občanská sdružení jsou oprávněna účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne , kdy jim bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno,v tomto případě mají postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.   
Otisk úředního razítka

                                                                                                              Ing.Václav Říha                                                                                                 Vedoucí odboru výstavby a ÚP                                                                                                                  MěÚ Bor   

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno dne : 9.9.2010                                                       Sejmuto dne : 24.9.2010