Městský úřad Bor

Odbor výstavby a územního plánování,  náměstí Republiky čp. 1, 348 02, Bor           

Č.jednací         : 2196/2010/OVÚP/4                                               v Boru dne 6.9.2010

Vyřizuje           : ŘíhaTelefon : 374 756 128

E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Účastníci řízení :

Josef Hrůza (nar. 2.2.1975), Stříbro, Mírová 1278, 349 01 Stříbro                         - žadatel 

Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1,  348 02, Bor 

 Oznámení o zahájeného spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou  

Dne 25.8.2010 byla Městskému úřadu v Boru, odboru výstavby a územního plánování, doručena žádost pana Josefa Hrůzy (nar. 2.2.1975), Stříbro, Mírová 1278, 349 01 Stříbro, o vydání rozhodnutí o umístění stavby, žádost o stavební povolení a žádost o spojení územního a stavebního řízení stavby „Přípojka splaškové kanalizace pro stávající RD“, umístěné na st.p.č. 346/1, pozemku p.č. 2446/2, 2424/17 a 2424/16 v k.ú. Stráž u Tachova. Rozsah stavby :Přípojka kanalizace bude napojena na nově budovaný kanalizační řad DN 250, umístěný na pozemku p.č. 2424/16. Napojení bude provedeno do vysazené odbočky DN 150. Na trase kanalizační přípojky budou osazeny dvě prefabrikované revizní šachty (dále jen RŠ) DN 1000 mm. První RŠ bude osazena na pozemku p.č. 2446/2, před jeho společnou hranicí s pozemkem p.č. 2424/17. Druhá RŠ bude osazena na pozemku p.č. 2424/17, před jeho společnou hranicí s pozemkem p.č. 2424/16. Stávající jímka odpadních vod RD bude zrušena. Potrubí od kanalizačního řadu po druhou RŠ v délce 3,7 m, bude provedeno z kameninových trub DN 150. Potrubí od druhé RŠ až po připojení na stávající kanalizační potrubí zaústěné do jímky odpadních vod v délce cca 62 m, bude provedeno z trub PVC KGEM-OSMA DN 150.            Protože předmět výše uvedených žádostí splňuje požadavky uvedené v ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon”), tedy podmínky v území jsou jednoznačné a pro dané území je schválen územní plán, bylo na žádost stavebníka územní a stavební řízení podle ustanovení § 140  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád”) usnesením spojeno.             Dnem podání žádosti bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.            Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) stavebního zákona a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) správního řádu, oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den  

                          7. října 2010 v 9:00 hod. 

se schůzkou pozvaných na obecním úřadu ve Stráži.

Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o  vydání rozhodnutí o umístění stavby, žádost o stavební povolení a žádost o spojení územního a stavebního řízení, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo na pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru.

Občanské sdružení je oprávněno účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Správní poplatek vyměřený dle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položka 17 odst. 1 písm. f) ve výši  300,- Kč, zaplatí žadatel ve lhůtě do 7. října 2010.

                                                                                                                                                                                                                          Ing. Václav Říha                                                                          

                                        vedoucí odboru výstavby a ÚP    

                                                       MěÚ Bor    

  Obdrží a k účasti se zvou : 

1.  Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona :

-    Josef Hrůza (nar. 2.2.1975), Stříbro, Mírová 1278, 349 01 Stříbro                

-    Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1,  348 02, Bor

 2.  Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona :

2.1. Vlastníci pozemků a staveb :

-      Josef Hrůza (nar. 2.2.1975), Stříbro, Mírová 1278, 349 01 Stříbro                         

-      Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1,  348 02, Bor 

-         Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s. (IČ 49789228), Studentská 328/64, 360 07, Karlovy Vary

 2.2. Vlastníci sousedních pozemků a staveb :

-      Josef Hrůza (nar. 2.2.1975), Stříbro, Mírová 1278, 349 01 Stříbro          

-      Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1,  348 02, Bor

-    Pozemkový fond ČR (IČ 45797072), Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha 3, územní  pracoviště Tachov,

      Luční 1791, 34701 Tachov         

-2.3. Subjekty podle zvláštního právního předpisu:

-   Sdružení za krásu české krajiny (IČ 27017982), Domažlická 89,333 01 Stod, adresa pro doručování : P.O.BOX 8, 326 58 Plzeň-     Občanské sdružení Slunce – ochrana přírodních zdrojů (IČ 27004082), Hodonínská 23, 323 00 Plzeň

 3.  Dotčené orgány :

-         Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov

   4.   Účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona : 

4.1. Žadatel, vlastníci pozemků a staveb :

-     Josef Hrůza (nar. 2.2.1975), Stříbro, Mírová 1278, 349 01 Stříbro                   

-     Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1,  348 02, Bor 

4.2. Vlastníci sousedních pozemků a staveb :

-     Josef Hrůza (nar. 2.2.1975), Stříbro, Mírová 1278, 349 01 Stříbro     

-     Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1,  348 02, Bor

-    Pozemkový fond ČR (IČ 45797072), Husinecká 1024/11a, 130 00, Praha 3, územní  pracoviště Tachov, Luční 1791, 34701 Tachov                                                        

  4.3. Dotčené orgány :  Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona obdrží oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou.  

   Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně pod dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno dne : 6.9.2010                                                          Sejmuto dne : 22.9.2010