č.j. 531/10/IB

Městský úřad Bor

Odbor výstavby a územního plánování                     
náměstí Republiky čp. 1
348 02, Bor
           

Č.jednací         : 1165/2010/OVÚP/2                                                v Boru dne 20. května 2010

Vyřizuje           : Pavel Vokroj

Telefon : 374 756 129

E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Účastníci řízení :

Jaroslava Moravcová (nar. xxx), Dlouhý Újezd 147, 347 01 Tachov           - žadatel

 

Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou

Dne 6. května 2010 podala Jaroslava Moravcová (nar. xxx), Dlouhý Újezd 147, 347 01 Tachov, u zdejšího stavebního úřadu žádost, o vydání rozhodnutí o povolení stavby „Přístavba k rekreační chatě č.e. 165 Sycherák", umístěné na st.p.č. 97, p.p.č. 186/1 v k.ú. Borek u Tachova, ve spojeném územním a stavebním řízení.

            Protože výše uvedené žádosti splňují požadavky uvedené v ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), tedy podmínky v území jsou jednoznačné a pro dané území je schválen územní plán, bylo na žádost stavebníka územní a stavební řízení spojeno.

            Jedná se o přístavbu dřevěné chaty ke stávající chatě č.e 165. Přístavba bude obsahovat betonovou základovou desku, dvě obvodové stěny z dřevěných trámků s vnitřním pláštěm ze sádrokartonu a s vnějším palubkovým obkladem. Dále prodloužení stávající střechy dřevěnými stropnicemi se sádrokartonovým podhledem a krytinou s asfaltových šindelů. V nových obvodových stěnách bude po jednom okně, vnitřní stěny se nezřizují. Nová přístavba bude mít plochu 9,2 m2.

            Dnem podání žádosti bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.

            Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) stavebního zákona a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

 

24. června 2010 v 9 : 00 hod

 

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

Vlastníci (nájemci) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem územního řízení dotčeni, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu a k tomuto účelu je zpřístupnit. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem veřejného ústního

 jednání u Městského úřadu v Boru a při veřejném ústním jednání.

Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce

při jednání písemnou plnou moc.

 

- 2 -

 

          Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo na pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru.

Občanské sdružení je oprávněno účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Správní poplatek vyměřený dle přílohy zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položka 17 odst. 1 písm. f) ve výši 300,- Kč, zaplatí stavebník přiloženou poštovní poukázkou, bankovním převodem nebo hotově na pokladně MěÚ.

 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Václav Říha

                                                                                  vedoucí odboru výstavby a ÚP

                                                                                                   MěÚ Bor

 

 

 

Obdrží a k účasti se zvou :

1.   Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona :

-    Jaroslava Moravcová (nar. xxx), Dlouhý Újezd 147, 347 01 Tachov

-    Městys Stráž, (IČ 00260169), Stráž 1, Bor 348 02

 

2.   Dotčené orgány :

  • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov

-     Městský úřad Tachov, OŽP, Rokycanova 1, 347 01, Tachov

 

Ostatním účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje dle ustanovení § 87 odst. 1 téhož zákona veřejnou vyhláškou.

 

3.   Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona :

3.1 Vlastníci pozemků a staveb :

-    Jaroslava Moravcová (nar. xxx), Dlouhý Újezd 147, 347 01 Tachov

 

3.2.Vlastníci sousedních pozemků a staveb :

-    Přemysl Spousta (nar. xxx), Bělojarská 1471, 347 01 Tachov

-    Vladimíra Radová (nar. xxx), Husova 1047, Přeštice, 334 01 Přeštice

-    Karel Rada (nar. xxx), Husova 1047, Přeštice, 334 01 Přeštice

-    Městys Stráž, (IČ 00260169), Stráž 1, Bor 348 02

 

 

 

- 3 -

 

 

3.3 Subjekty podle zvláštního právního předpisu

  • - Sdružení za krásu české krajiny (IČ 27017982), Domažlická 89,333 01 Stod,adresa pro doručování :P.O.BOX 8,326 58 Plzeň
  • - Občanské sdružení Slunce - ochrana přírodních zdrojů (IČ 27004082), Hodonínská 23 , 323 00 Plzeň

 

4.    Účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona :

4.1. Žadatelé a vlastníci pozemků

-    Jaroslava Moravcová (nar. xxx), Dlouhý Újezd 147, 347 01 Tachov

-    Městys Stráž, (IČ 00260169), Stráž 1, Bor 348 02

 

4.2. Vlastníci sousedních pozemků a staveb :

-    Městys Stráž, (IČ 00260169), Stráž 1, Bor 348 02

-    Přemysl Spousta (nar. xxx), Bělojarská 1471, 347 01 Tachov

-    Vladimíra Radová (nar. xxx), Husova 1047, Přeštice, 334 01 Přeštice

-    Karel Rada (nar. xxx), Husova 1047, Přeštice, 334 01 Přeštice

 

4.3   Dotčené orgány :

-    Městský úřad Tachov, OŽP, Rokycanova 1, 347 01, Tachov

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne : 21.10.2010                                                                    Sejmuto dne : 7.6.2010