Městský úřad Bor

Odbor výstavby a územního plánování                              nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor

Č. jednací        : 791/2010/OVÚP/19/ÚR-55                               v Boru dne 11. května 2010

Vyřizuje           : Krasanovská

Telefon : 374 756 131                                                       

E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Účastníci řízení :

 

MUDr. Lenka Kašová, nar. xxx, Na Koželužně 625, 345 06 Kdyně           - žadatel

Dana Traxmandlová, nar. xxx, Poděvousy 35, 345 61                                  - žadatel

Jaroslava Štědráková, nar. xxx, Ladova 216, 353 01 Mariánské Lázně- zást.žadatelů

Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor

 

R O Z H O D N U T Í

(ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY)

 

                Dne 25. března  2010  podala  MUDr. Lenka Kašová, nar. 4.11.1957, bytem Na Koželužně 625, 345 06 Kdyně a Dana Traxmandlová, nar. 14.4.1943, bytem Poděvousy 35, 345 61,  zastoupené na základě plné moci Jaroslavou Štědrákovou, nar. 5.3.1962, Ladova 216, 353 01 Mariánské Lázně, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „vrtané studny", umisťované na p.p.č. 186/1 1 v k.ú. Borek u Tachov, obec Stráž, kraj Plzeňský, hydrogeologické číslo povodí 1-10-01-093 v k.ú. Borek u Tachova. Vrtaná studna bude sloužit k zásobování rekreační chaty č.e. 51 vodou.        

Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný  podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ stavební zákon "), a místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ správní řád "),

 

v y d á v á

 

účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu paní MUDr. Lence Kašové, nar. 4.11.1957, bytem Na Koželužně 625, 345 06 Kdyně a Daně Traxmandlové, nar. 14.4.1943, bytem Poděvousy 35, 345 61, podle § 79 a 92 stavebního zákona,

 

ú z e m n í   r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

 

vrtané studny na p.p.č. 186/1 v k.ú. Borek u Tachova. 

Projektovaná trubní studna náleží do kategorie domovních studní, její konstrukční řešení, způsob ochrany a využití se řídí ČSN 75 5115 - Studny místního zásobování pitnou vodou.

Předpokládaná spotřeba vody bude sezónní s maximem v letním období. Průměrná denní spotřeba je 390 l/den, průměrná roční spotřeba bude 60 m3/rok. je 949 m3/rok, 2.600 l/den. Projektovaná studna je navržena jako objekt určený k jímání puklinových vod hlubinného oběhu v zóně puklin paleozoického komplexu metamorfovaných hornin.

 

 

 

            Pro umístění stavby a zpracování dalšího stupně PD se stanoví tyto podmínky :

 

 • 1. Stavba domovní vrtané studny bude umístěna na p.p.č. 186/1 vk.ú. Borek u Tachova tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí a tak, jak je zakresleno vsituačním výkresu předložené a ověřené dokumentace kúzemnímu řízení, to je 7 m od jihozápadní stěny Rekreační chaty, postavené na st.p.č. 161.
 • 2. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Tachov, odboru ŽP č.j. 787/2010-OŽP ze dne 17.3.2010, a to:
 • - Stavba bude umístěna vsouladu spředloženým situačním zákresem.
 • - Stavbou nebudou poškozeny nebo jinak ohroženy blízké lesní pozemky a porosty.
 • - Dotčená část pozemku nebude odňata plnění funkcí lesa.
 • - Po dokončení stavby bude okolí uvedeno do původního stavu.
 • - Na lesní pozemky nebudou ukládány žádné odpady nebo odpadky.
 • - Investor stavby si je vědom možného negativního působení blízkého lesa na stavbu ( pád stromů apod. ) a nebude vbudoucnu požadovat jeho odstranění.

3.  V dosahu hydrogeologického ovlivnění - okruh cca 80 m od navrhované studny se nachází 2 stávající studny pro rekreační chaty, a to:

 • - Ve vzdálenosti cca 36 m severně od navrhované studny na p.p.č. 186/1
 • - Ve vzdálenosti cca 73 m jihovýchodně od navrhované studny na p.p.č. 186/1

U těchto studní se před zahájením prací a v průběhu vrtných prací bude zaměřovat úroveň hladin.

 • 4. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 24.2.2010 pod č.j. 21938/10/CPN/000 :
 • - sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
 • - Při provádění stavebních prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo kohrožení nebo poškození SEK. Stavebník nebo jím pověřený subjekt je povinen obrátit se na pracovníka společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s., pověřeného ochranou sítě vkaždé situaci, kdy hrozí poškození vedení SEK, resp. kolize stavby SEK
 • - Při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen před zahájením řízení na strávním úřadě kontaktovat pracovníka POS ve věci posouzení nebezpečných a rušivých vlivů. Obdobně je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen postupovat při projektování výstavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů skatodovou ochranou.
 • - Stavebník nebo jím pověřený subjekt je povinen každé zjištěné nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s.
 • - Při činnostech vblízkosti vedení SEK je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen respektovat ochranná pásma SEK tak, aby nedošlo kpoškození nebo zamezení přístupu kvedení.
 • - Ochranné pásmo PVSEK činí zpravidla 1,5 m po stranách krajního vedení. Na trasách PV SEK do vzdálenosti 1,5 m od krajního vedení trasy nesmí stavebník nebo jím pověřený subjekt provádět žádné terénní úpravy. Nad trasami SEK musí nechat volný prostor.
 • - Na trase PVSEK ( včetně ochranného pásma ) není stavebník nebo jím pověřený subjekt oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch ( např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.)
 • - Výkopové práce vblízkosti sloupů NVSEK je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo knarušení jejich stability ( nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 písm. b) odst. 1, příloha č. 3 kap. IV. Čl. 3a 4)
 • - Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace nad trasou NVSEK je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s POS
 • - Manipulační a skladové plochy je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen zřizovat vtakové vzdálenosti od NVSEK, aby při výkonu prací vtěchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit kvedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100). Hořlavé látky skladovat nejméně 3 m od trasy NVSEK.
 • - Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, není stavebník nebo jím pověřený subjekt oprávněn využívat kjiným účelům a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna,
 • - Vpřípadě provádění prací vobjektu je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen provést průzkum technické infrastruktury - vnějších a vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní ( nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 písm. b) odst. 5, příloha č. 3 kap. XII. Čl. 1)

5.    Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a.s. pro provádění činností v ochranných  pásmech podzemních vedení :

5.1 Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. 5, Zák. č. 458/2000 Sb., a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 zákona č. 458/2000 Sb. zakázáno :

 • a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 • b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 • c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 • d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup ktěmto zařízením,
 • e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

5.2 Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.

5.3 V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

 • a) dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace,
 • b) výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně; vpřípadě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru,
 • c) zemní práce musí být prováděny vsouladu sČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena vyhl. č. 324/90 Sb.,
 • d) místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52,
 • e) dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem,
 • f) při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě sprovozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození,
 • g) je zakázáno manipulovat sobnaženými kabely pod napětím; odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510,
 • h) před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení; pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt,
 • i) při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození,
 • j) bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem,
 • k) každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840840840 - zákaznická linka),
 • l) ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru,
 • m) po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí svyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce vochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy; případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku zochranného pásma nebo na základě souhlasu sčinností vtomto pásmu.

5.4. Případné nedodržení podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

 • 6. Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a.s. pro provádění činností vochranných pásmech nadzemních vedení :
 • 6.1.Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
 • a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 • - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994
 • - pro vodiče sizolací základní 2 metry
 • - pro závěsná kabelová vedení 1 metr
 • b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)

6.2 V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 zakázáno :

 • a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 • b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 • c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 • d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup ktěmto zařízením,
 • e) vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
 • 6.3. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požadat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb..
 • 6.4.Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti vjejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenost dané ČSN 33 3301.
 • 6.5.Vochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky :
 • a) při pohybu nebo pracích vblízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit kživým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1),
 • b) jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby vkterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana,
 • c) je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty vochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí,
 • d) je zakázáno provádět veškeré podzemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů, stožárů,
 • e) je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení,
 • f) dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká sČSN EN 50-110-1,
 • g) pokud není možné dodržet body č. 1 - 4 (resp. a - d), je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka selektrotechnickou kvalifikací dle Vyhl. č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě,
 • h) vpřípadě požadavku na vypnutí zařízení pro nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem; vpřípadě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
 • 6.6.Případné nedodržení podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci vsouladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti vochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

7. Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení bude vypracována oprávněnou osobou v souladu s § 158 stavebního zákona.

 

 

Odůvodnění

 

                Žadatelky  MUDr. Lenka Kašová, nar. 4.11.1957, bytem Na Koželužně 625, 345 06 Kdyně a Dana Traxmandlová, nar. 14.4.1943, bytem Poděvousy 35, 345 61, zastoupené na základě plné moci Jaroslavou Štědrákovou, nar. 5.3.1962, Ladova 216, 353 01 Mariánské Lázně, podaly dne  dne 25. března 2010  u zdejšího odboru výstavby a územního plánování žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „ vrtané studny" umisťované na p.p.č. 186/1 v k.ú. Borek u Tachova, obec Stráž, kraj Plzeňský, hydrogeologické číslo povodí 1-10-01-093 v k.ú. Borek u Tachova. Vrtaná studna bude sloužit k zásobování rekreační chaty č.e. 51 vodou.          Předpokládaná maximální roční spotřeba je 60 m3/rok. 

           

Stavební úřad svým opatřením ze dne 31. března 2010 oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení  územního řízení a  k projednání návrhu současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 6. května 2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

            Ze strany veřejnosti nebyly vzneseny připomínky.

            Stavební úřad posoudil návrh žadatele z hlediska péče o životní prostředí, potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledky. Návrh byl doložen vyjádřeními účastníků řízení. Ze strany účastníků řízení nebyly uplatněny takové námitky, o nichž by měl stavební úřad rozhodovat.

            Stanoviska a připomínky vyjádření účastníků řízení jsou zahrnuty v podmínkách tohoto územního rozhodnutí.

            Bylo zjištěno, že předložený návrh při dodržení stanovených podmínek vyhovuje obecně technickým požadavkům a neohrozí zájmy společnosti v předmětném řízení.

K návrhu investor doložil doklady o vlastnictví, snímek z mapy katastru nemovitostí, projektovou dokumentaci k územnímu řízení, osvědčení o autorizaci projektanta, závěr zjišťovacího řízení, vyjádření Městys Stráž ze dne 8.3.2010, závazné stanovisko Městského úřadu Tachov, odboru ŽP č.j. 787/2010-OŽP ze dne 17.3.2010, vyjádření Obvodního báňského úřadu Plzeň ze dne 3.3.2010, vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 10.3.2010, vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací ze dne 24.2.1010, vyjádření ČEZ  Distribuce, a.s  ze dne 24.2.2010.

 

P o u č e n í

 

            Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, písemným podáním u odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boru. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správním orgánu a aby každý účastník obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Boru. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

 

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.

 

 

Otisk úředního razítka

 

 

                                                                                                          Ing. Václav Říha

                                                                                              Vedoucí odboru výstavby a ÚP

                                                                                                               MěÚ Bor

 

 

 

 

 

 

 

Doručí se :

 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona :

 • - MUDr. Lenka Kašová, nar. xxx, Na Koželužně 625, 345 06 Kdyně
 • - Dana Traxmandlová, nar. xxx, Poděvousy 35, 345 61
 • - Jaroslava Štědráková, nar. xxx, Ladova 216, 353 01 Mariánské Lázně
 • - Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor

 

Dotčené orgány  :

 • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
 • - Městský úřad Tachov, OŽP, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
 • - Obvodní báňský úřad vPlzni, Hřímalého 11, 301 00 Plzeň

 

Ostatním účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje dle ustanovení § 87 odst. 1 téhož zákona veřejnou vyhláškou.

 

3.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

 

Vlastníci pozemků a staveb :

 • - Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor

 

Vlastníci sousedních pozemků a staveb :

 • - Telefonica O2, IČ 60193336, DLSS Plzeň, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
 • - ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Guldenerova 19, 303 03 Plzeň
 • - Jitka Lebová, nar. xxx, Lesní 1609, 347 01 Tachov
 • - Dana Maříková, nar. xxx, Kolmá 569, Blovice
 • - Václav Holman, nar. xxx, Fučíkova 1200, 347 01 Tachov
 • - Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů, IČ 00469483, nám. Winstona Churchilla 1800/2, 113 59 Praha 1
 • - Oblastní rada ČMOS PŠ Tachov, IČ 69981469, Soběslavova 1426, 349 01 Stříbro
 • - Václav Kobes, nar. xxx, Husova třída 413, Holýšov, 345 62
 • - Ladislav Ploch, nar. xxx, V.Paiskra 2697, 272 01 Kročehlavy
 • - Ilona Plochová, nar. xxx, Malé Přítočno 25, 271 01 Kladno
 • - Bohumil Novohradský, nar. xxx, Hornická 1386, 347 01 Tachov
 • - Marie Novohradská, nar. xxx, Hornická 1386, 347 01 Tachov

 

Občanská sdružení

          - nepřihlásili se

 

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položka 18 písm. a) ve výši 1.000,- Kč 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů.

 

Vyvěšeno dne :   12.5.2010                                                        Sejmuto dne : 27.5.2010