Městský úřad Bor               

Odbor výstavby a územního plánování  nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor

Č. jednací        : 404/2010/OVÚP/10/ÚR-SP-35                           V Boru dne 29. března  2010

Vyřizuje          : Krasanovská

Telefon          : 374 756 131                                                       

E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účastníci řízení :

 

 

Hana Váchalová, nar. 22.11.1947, Nádražní 303, 345 22 Poběžovice      - žadatel

Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor

 

R O Z H O D N U T Í

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

 

Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, obdržel dne 17. února 2010 žádost Hany Váchalové, nar. 22.11.1947, bytem Nádražní 303, 345 22 Poběžovice, o vydání rozhodnutí o umístění stavby, žádost o stavební povolení a žádost o spojení územního a stavebního řízení pro stavbu „rekreační chaty" na p.p.č. 186/1 díl I v k.ú. Borek u Tachova. 

            Na základě projednání žádosti ve spojeném územním a stavebním řízení Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon"), a místně příslušný stavební úřad podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „správní řád"), rozhodl takto :

 

1)    Na základě posouzení žádosti o vydání územního rozhodnutí z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona vydává účastníku řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu Haně Váchalové, nar. 22.11.1947, bytem Nádražní 303, 345 22 Poběžovice, podle § 72 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

 

rekreační chaty na p.p.č. 186/1 díl I v k.ú. Borek u Tachova.

 

 • 2) Po přezkoumání žádosti o vydání stavebního povolení zhledisek uvedených v § 111 stavebního zákona vydává účastníku řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu Haně Váchalové, nar. 22.11.1947, bytem Nádražní 303, 345 22 Poběžovice, podle § 115 stavebního zákona a § 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,

 

s t a v e b n í    p o v o l e n í

 

pro stavbu rekreační chaty, umístěné na p.p.č. 186/1 díl I v k.ú. Borek u Tachova.

 

Charakteristika stavby

 Objekt rekreační chaty je umístěn ve stávajícím rekreačním areálu Sycherák a je určena pro individuální rekreaci. Objekt je navržen jako jednoduchá dřevostavba o max. rozměrech 6,45 x 7,5 m, výšky v hřebeni 4,05 m. Stavba bude provedena jako tesař. konstrukce s kotvením na základové pasy. Zastřešení sedlové s nosnou konstrukcí z dřevěných fošen. Zateplení střechy bude provedeno v rovině krokví. Dešťová voda ze střechy bude svedena do bet. jímky a využívána jako užitková voda. Zastavěná plocha chatou je 48,4 m2, obestavěný prostor je 130,2 m3. Objekt bude dopravně přístupný po p.p.č. 186/1 v k.ú. Borek u Tachova, bude napojen na vodovod a odkanalizování bude řešeno do vlastní žumpy. Vytápění bude realizováno pomocí lokálního topidla na tuhá paliva.

 

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky :

 

1.     Stavba - rekreační chaty bude umístěna na p.p.č. 186/1 díl I v k.ú. Borek u Tachova tak, jak je zakresleno v situačním výkresu předložené a ověřené dokumentace k územnímu řízení.

 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky :

 

1.    Stavba rekreační chaty bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu stavebního úřadu v Boru.

2.    Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové stavební výrobky, které splňují technické požadavky nařízení vlády č. 178/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3.    Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví na staveništi.

4.     Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby osobou k tomu oprávněnou.

5.    Při stavbě budou dodržena ustanovení Vyhl.č. 286/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č.  502/2006 Sb., a příslušné technické normy.

6.    Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (organizací k tomu oprávněnou), která vzejde z výběrového řízení. Stavebník po vyhodnocení výběrového řízení oznámí  zdejšímu stavebnímu úřadu název a sídlo organizace, která bude stavbu provádět. Současně předloží oprávnění této organizace k provádění povolených prací.

7.     Při realizaci stavby musí být na stavbě, popřípadě na staveništi veden stavební deník.  Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby.

 • 8. Před zahájením stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek „Stavba povolena" a ponechá jej tam až do dokončení stavby. Štítek obdrží stavebník po právní moci tohoto rozhodnutí.
 • 9. Před zahájením výkopových prací si necháte zaměřit veškeré podzemní stavby technické infrastruktury a zajistíte jejich ochranu.
 • 10. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Tachov, odboru ŽP č.j. 694/2010-OŽP ze dne 4.3.2010, a to:
 • - Stavba bude umístěna vsouladu spředloženým situačním zákresem.
 • - Po realizaci stavby a jejím geometrickém zaměření požádá investor stavby Městský úřad Tachov, odbor ŽP, jako orgán státní správy lesů, o trvalé odnětí pozemku, vymezeného zastavěnou plochou chaty, plnění funkcí lesa. Žádost doloží náležitostmi stanovenými vyhláškou Mze č. 77/1996 Sb. Pravomocné rozhodnutí o odnětí zastavěného pozemku plnění funkcí lesa je podmínkou pro vydání kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu.
 • - Plocha zástavby bude předem vytyčena a vyznačena.
 • - Stavbou nebudou poškozeny nebo jinak ohroženy blízké lesní pozemky a porosty.
 • - Na lesní pozemky nebudou ukládány žádné odpady nebo odpadky.
 • - Investor stavby si je vědom možného negativního působení blízkého lesa na stavbu ( pád stromů apod. ) a nebude vbudoucnu požadovat jeho odstranění.

11.   Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2020.

12.  Budou dodrženy podmínky ČEZ Distribuce a.s. pro provádění činností v ochranných  pásmech podzemních vedení :

12.1 Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. 5, Zák. č. 458/2000 Sb., a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 zákona č. 458/2000 Sb. zakázáno :

 • a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 • b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 • c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 • d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup ktěmto zařízením,
 • e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

12.2 Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 zákona č. 458/2000 Sb.

12.3 V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

 • a) dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace,
 • b) výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně; vpřípadě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru,
 • c) zemní práce musí být prováděny vsouladu sČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena vyhl. č. 324/90 Sb.,
 • d) místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50341-1,2, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-5-52,
 • e) dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem,
 • f) při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě sprovozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození,
 • g) je zakázáno manipulovat sobnaženými kabely pod napětím; odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510,
 • h) před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení; pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt,
 • i) při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození,
 • j) bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem,
 • k) každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840840840 - zákaznická linka),
 • l) ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru,
 • m) po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí svyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce vochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy; případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku zochranného pásma nebo na základě souhlasu sčinností vtomto pásmu.

12.4. Případné nedodržení podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s § 93 zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

 • 13. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. ze dne 15. ledna 2009 pod č.j. 5044/09/CPN/000 :
 • a) chovat se kSEK společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. tak, jako ksoučástí veřejné komunikační sítě, která je zajišťována ve veřejném zájmu a je chráněna právními předpisy; ochanné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení,
 • b) při činnostech vblízkosti NVSEK respektovat ochranná pásma NVSEK tak, aby nedošlo kzamezení přístupu kvedení (např. umístěním pomocných zařízení, zřízením dočasné stavby aj.); manipulační a skladové plochy zřizovat vtakové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací vtěchto prostorách se kvedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m; hořlavé látky (dříví, slámu aj.) skladovat nejméně 3 m od trasy NVSEK,
 • c) výkopové práce vblízkosti sloupů NVSEK provádět vtakové vzdálenosti, aby nedošlo knarušení jejich stability; pomocná zařízení (patníky, stožáry, konzoly, střešníky, skříně rozváděčů, uzemňovací soustavby, apod.), které jsou součástí vedení, ani dočasně neužívat kjiným účelům, a taková zařízení nepřemisťovat ani jakkoliv jinak snimi manipulovat,
 • d) vpřípadě stavebních úprav vobjektu nebo na něm provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních veden sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5, příloha č. 3 kap. XII. čl. 1),
 • e) při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK respektovat výšku vedení nad zemí; potřebnou změnu projednat se zaměstnancem společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. pověřeným ochranou sítě,
 • f) obrátit se na zaměstnance společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. pověřeného ochranou sítě (dále jen „POS") Pavel Švarce (tel. 377143412), vkaždé situace, kdy hrozí poškození vedení SEK, případně kolize stavby sNVSEK,
 • g) každé způsobené nebo zjištěné poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. na telefonní číslo 800 184 184

14.   Veškeré škody vzniklé stavbou  na jakémkoliv majetku odstraní stavebník na svoje náklady.

15. Podle ustanovení § 115 stavebního zákona se stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona.

16. 15 dní před skončením stavebních prací požádáte zdejší stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost bude podána na předepsaném formuláři s potřebnými přílohami dle vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

O d ů v o d n ě n í

 

Dne 17. února 2010 podala Hana Váchalová, nar. 22.11.1947, bytem Nádražní 303, 345 22 Poběžovice, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „rekreační chaty" na p.p.č. 186/1 díl I v k.ú. Borek u Tachova, žádost o stavební povolení  pro tuto stavbu a žádost o spojení územního řízení s řízením stavebním.

Opatřením ze dne 18. února 2010 stavební úřad oznámil zahájení spojeného územního a stavebního řízení podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení a současně nařídil k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 25. března 2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Ze strany veřejnosti nebyly vzneseny připomínky.

Okruh účastníků řízení pro územní řízení byl stanoven podle § 85 stavebního zákona a okruh účastníků řízení pro stavební řízení byl stanoven  podle § 109 stavebního zákona.

V průběhu řízení stavební úřad posoudil žádost o vydání rozhodnutí o povolení stavby ve spojeném územním a stavebním řízení z hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního zákona a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohrožena práva a veřejné zájmy účastníků řízení.          

K žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby ve spojeném územním a stavebním řízení stavebník předložil projektovou dokumentaci, snímek z mapy kat. nemovitostí, doklady o vlastnictví, doklad o zaplacení správního poplatku, nájemní smlouvu, závazné stanovisko Městského úřadu Tachov, odboru ŽP č.j. 694/2010-OŽP ze dne 4.3.2010, vyjádření o existenci distribučních sítí ČEZ distribuce, a.s., vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2, vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., vyjádření ČEZ ICT services, vyjádření městys Stráž.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

 

P o u č e n í

 

            Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, písemným podáním u odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boru. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Boru. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

            Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

            Toto rozhodnutí pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

 

 

Otisk úředního razítka

 

 

Ing. Václav Říha

vedoucí odboru výstavby a ÚP

MěÚ Bor

 

 

 

Příloha pro stavebníka :

 • - Ověřená dokumentace stavby - bude předána po právní moci tohoto rozhodnutí.
 • - Štítek „ Stavba povolena " - bude předán po právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pol. 17 písm. f) ve výši 300,- Kč, a pol. 18 písm. a), ve výši 1.000,- Kč.

 

Rozhodnutí obdrží účastníci řízení :

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona :

 • - Hana Váchalová, nar. 22.11.1947, Nádražní 303, 345 22 Poběžovice
 • - Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor

 

Dotčené orgány  :

 • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
 • - Městský úřad Tachov, OŽP, Rokycanova 1, 347 01, Tachov

 

Ostatním účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje dle ustanovení § 87 odst. 1 téhož zákona veřejnou vyhláškou.

 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona

Vlastníci pozemků a staveb :

 • - Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor

 

Vlastníci sousedních pozemků a staveb :

 • - Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor
 • - ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Guldenerova 19, 303 03 Plzeň

 

Subjekty podle zvláštního právního předpisu

-    nepřihlásili se

 

Účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona :

 • - Hana Váchalová, nar. 22.11.1947, Nádražní 303, 345 22 Poběžovice
 • - Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor
 • - ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Guldenerova 19, 303 03 Plze

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů.

 

Vyvěšeno dne :   30.3.2010                                                       Sejmuto dne : 15.4.2010