Městský úřad Bor

Odbor výstavby a územního plánování,  nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor

Č. jednací        : 395/2009/OVÚP/8/ÚR-63                                              v Boru dne 29. dubna  2009

Vyřizuje           : Krasanovská

Telefon            : 374 756 131                                                       

E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Účastníci řízení :

Věra Fišperová, nar. 1.1.1965, Bernartice čp. 19, 348 02 Bor                  - žadatel

Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor

                              

R O Z H O D N U T Í

(ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY)

 

            Dne 12. března 2009 podala Věra Fišperová, nar. 1.1.1965, bytem Bernartice čp. 19, 348 02 Bor, u zdejšího odboru výstavby a územního plánování, návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „přístavba kotelny a krytého vchodu k RD čp. 19 v Bernarticích", umisťované na st.p.č. 26 a p.p.č. 455 v k.ú. Bernartice u Stráže.   

            Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f)  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),

 

v y d á v á

 

účastníku řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu  Věře Fišperová, nar. 1.1.1965, bytem Bernartice čp. 19, 348 02 Bor, podle § 79 a 92 stavebního zákona,

 

ú z e m n í   r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

 

přístavba kotelny a krytého vchodu k RD čp. 19 v Bernarticích, umisťované na st.p.č. 26 a p.p.č. 455 v k.ú. Bernartice u Stráže

Vchod je umístěn uprostřed délky stávající budovy. Je navržen prosklený, velikosti 3,45 x 1,8 m, střecha pultová, spád od domu. Kotelna bude přistavěna po celé délce zadního štítu domu, o rozměrech 4 x 7,1 m. V přízemí vznikne kotelna, v I.NP místnost, která bude přístupná po stávajícím schodišti ve staré části domu.      

 

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky :

 

1.    Stavba  krytého vchodu  bude umístěna na st.p.č. 26 a stavba kotelny bude umístěna na p.p.č. 455 v k.ú. Bernartice u Stráže tak, jak je zakresleno v situačním výkresu předložené a ověřené dokumentace k územnímu řízení.

 • 2. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude vypracována oprávněnou osobou vsouladu s § 158 stavebního zákona a Vyhl.č. 499/2006 Sb.

 

O d ů v o d n ě n í

 

Dne 12. března 2009  podala Věra Fišperová, nar. 1.1.1965, bytem Bernartice čp. 19, 348 02 Bor, u zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby „přístavba kotelny a krytého vchodu k RD čp. 19 v Bernarticích", umisťované na st.p.č. 26 a p.p.č. 455 v k.ú. Bernartice u Stráže. 

Stavební úřad svým opatřením ze dne 16. března 2009 oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení  územního řízení a  k projednání návrhu současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 28. dubna 2009, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Ze strany veřejnosti nebyly vzneseny připomínky.

            Stavební úřad posoudil návrh žadatele z hlediska péče o životní prostředí, potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledky. Návrh byl doložen vyjádřeními účastníků řízení.

Stanoviska a připomínky vyjádření účastníků řízení jsou zahrnuty v podmínkách tohoto územního rozhodnutí.

            Bylo zjištěno, že předložený návrh při dodržení stanovených podmínek vyhovuje obecně technickým požadavkům a neohrozí zájmy společnosti v předmětném řízení.

K návrhu investor doložil doklady o vlastnictví, snímek z mapy katastru nemovitostí, projektovou dokumentaci k územnímu řízení, osvědčení o autorizaci projektanta, vyjádření Městys Stráž, doklad o zaplacení správního poplatku.

 

Další účastníci řízení:

 • - Josef Samec, nar. 23.3.1968, Bernartice čp. 13, 348 02 Bor
 • - Vladislava Samcová, nar. 15.11.1973, Bernartice čp. 16, 348 02 Bor
 • - Marie Pintová, ner. 11.4.1945, Bernartice čp. 13, 348 02 Bor
 • - Pozemkový fond ČR, IČ 45797072, Husinecká 1024, 130 00 Praha
P o u č e n í

            Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, písemným podáním u odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boru. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správním orgánu a aby každý účastník obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad v Boru. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podáno ohlášení stavby.

 

 

       Ing. Václav Říha

     vedoucí odboru výstavby a ÚP

    MěÚ Bor

 

 

Územní rozhodnutí obdrží:

 

1.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

 • - Věra Fišperová, nar. 1.1.1965, Bernartice čp. 19, 348 02 Bor
 • - Městys Stráž, IČ 00260169, Stráž čp. 1, 348 02 Bor

               

2.  Dotčené orgány :

 • - Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov

 

3.  Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

 • - Josef Samec, nar. 23.3.1968, Bernartice čp. 13, 348 02 Bor
 • - Vladislava Samcová, nar. 15.11.1973, Bernartice čp. 16, 348 02 Bor
 • - Marie Pintová, ner. 11.4.1945, Bernartice čp. 13, 348 02 Bor
 • - Pozemkový fond ČR, IČ 45797072, Husinecká 1024, 130 00 Praha

 

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položka 18 písm. a) ve výši 1.000,- Kč

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů.

 

Vyvěšeno dne :   4.5.2009                                                     Sejmuto dne : 19.5.2009