Městský úřad v Boru

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Republiky 1, 348 02, Bor

----------------------------------------------------------------

č.jednací : 291/2009/OVÚP/8/ÚR-32          v Boru dne : 8.4.2009

vyřizuje  : Petrášek

telefon   : 374756130

 

Doporučeně na doručenku:

------------------------

Městys Stráž, Stráž čp. 1                          - navrhovatel

INGEM inženýrská, a.s., Barrandova 26, Plzen  - zást.navrhovatel

 

 

                  R O Z H O D N U T Í

              územní rozhodnutí o umístění stavby

              veřejnou vyhláškou

 

     Dne  25.2.2009  podal Městys Stráž, IČO 00260169, se  sídlem

Stráž  čp. 1  zastoupený na  základě plné  moci společností INGEM

inženýrská, a.s., IČO 63504006, se  sídlem Barrandova 26, Plzeň u

odboru  výstavby  a  územního  plánování  Městského  úřadu v Boru

žádost o vydání rozhodnutí o  umístění stavby " zástavba území 21

RD  - Městys  Stráž ",  na  st.p.č.  385 a  p.p.č. 2415,  2424/5,

2424/1,  2424/15,  2424/16,   2424/14,  2424/13,  2424/17,  2432,

2464/12,  2433/1, 2446/1,  3430, 150/12,  2446/12, 2445/17, 3551,

3348/8, 3348/3, 3348/1, 2442/4, v k.ú. Stráž u Tachova.

    Městský  úřad  v  Boru, odbor výstavby a územního  plánování,

jako stavební úřad věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1,

písm. f) zákona č. 183/2006  Sb., o územním plánování a stavebním

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a

místně příslušný podle  ustanovení § 11 odst. 1,  písm. b) zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále

jen "správní řád"),

 

                          v y d á v á

 

účastníku řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu Městysi Stráž,

IČO 00260169, se sídlem Stráž  čp. 1 zastoupeného na základě plné

moci společností INGEM inženýrská, a.s., IČO 63504006, se  sídlem

Barrandova  26,  Plzeň  se  souhlasem  majetkového správce p.p.č.

2424/1 a  2442/4 Pozemkové fondu ČR,  územního pracoviště Tachov,

se sídlem Luční 1791, Tachov,  se souhlasem správce p.p.č. 3348/3

Správy  a  údržby  silnic  Stříbro,  se  sídlem Soběslavova 1264,

Stříbro a vlastníka p.p.č. 2424/5  Státního statku Jeneč, s.p., v

likvidaci,  se  sídlem  Karlovarská  7,  Jeneč  podle  §  79 a 92

stavebního zákona

 

              rozhodnutí o umístění stavby

 

zástavba území 21 RD  -  Městys Stráž,  na st.p.č. 385  a  p.p.č.

2415,  2424/5,   2424/1,  2424/15,  2424/16,   2424/14,  2424/13,

2424/17, 2432, 2464/12,  2433/1, 2446/1,  3430, 150/12,  2446/12,

2445/17,  3551, 3348/8,  3348/3, 3348/1,  2442/4, v  k.ú. Stráž u

Tachova.

 

Stavba  obsahuje  :  rozdělení  pozemků  na  parcely  pro  21 RD,

regulační  podmínky pro  RD, místní  komunikaci, kanalizační  řad

splaškových vod, kanalizační řad dešťových  vod,  vodovodní  řad,

přípojky splaškové kanalizace, vodovodní přípojky, STL plynovod a

přípojky   plynu,  sdělovací   vedení,  rozvody   VO,  stožárovou

trafostanici, přípojku VN a přípojky NN

    Pro umístění stavby a projektovou dokumentaci se stanoví tyto

podmínky:

1. Stavba  bude  umístěna na výše  uvedených  pozemcích  tak, jak

   je  zakresleno  na  přiloženém  situačním  výkresu  předložené

   dokumentace k  územnímu řízení nst.p.č. 385 a  p.p.č. 2415,

   2424/5, 2424/1,  2424/15, 2424/16, 2424/14,  2424/13, 2424/17,

   2432, 2464/12, 2433/1, 2446/1, 3430, 150/12, 2446/12, 2445/17,

   3551, 3348/8, 3348/3, 3348/1, 2442/4, v k.ú. Stráž u Tachova.

2. Budou  dodrženy   podmínky  společnosti  Telefonica  02  Czech

   Republic, a.s. ze dne 12.12.2008 :

   -  sítě  elektronických  komunikací  společnosti Telefonica 02

   Czech  Republic a.s.  jsou součástí  veřejné komunikační sítě,

   jsou zajišťovány  ve veřejném zájmu, a  jsou chráněny právními

   předpisy. Ochranné pásmo  podzemního komunikačního vedení činí

   1,5 m po stranách krajního vedení.

   -  trasu  vedení  sítě  elektronických  komunikací (dále VSEK)

   požadujeme zakreslit do koordinační  situace stavby. V případě

   kolize  stavby  se  zařízením  VSEK  nebo  porušení  některé z

   následujících podmínek ochrany  kontaktujte pracoviště ochrany

   sítě (dále POS) k projednání technického řešení.

   - při  činnostech v blízkosti  vedení SEK je  investor povinen

   respektovat    ochranná   pásma    podzemního   vedení    sítě

   elektronických  komunikací  (dále  PVSEK)  a nadzemního vedení

   sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k

   poškození nebo  zamezení přístupu k vedení.  Při křížení, nebo

   souběhu zemních  prací s PVSEK dodrží  ČSN 73 6005 "Prostorová

   úprava vedení technického vybavení"  v platném  znění a  normy

   související,  ČSN 33 2160 "Předpisy  pro  ochranu  sdělovacích

   vedení a zařízení před  nebezpečnými vlivy trojfázových vedení

   VN, VVN  a ZVN a  dále ČSN 33  2000-5-54 "Uzemnění a  ochranné

   vodiče".

   - před započetím zemních prací zajistí vyznačení trasy  PVSEK

   na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou

   trasou  PVSEK  prokazatelně  seznámit  pracovníky,  kteří budou

   stavební práce provádět.

   -  v  případě  provádění  prací  v  objektu je povinen provést

   průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení

   sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní.

   -  upozorní pracovníky,  kteří budou  provádět zemní  práce na

   staveništi,  aby v případě potřeby  zjistili hloubkové uložení

   PVSEK příčnými  sondami. Upozorní je  také na možnou  odchylku

   +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVKS  a  polohovými údaji ve

   výkresové dokumentaci.  Dále je  upozorní,  aby ve vzdálenosti

   nejméně  1,5  m  od  krajních  vedení  vyznačené  trasy  PVSEK

   nepoužívali  žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného

   nářadí  a  aby  při  provádění  prací  v  těchto místech dbali

   nejvyšší opatrnosti.

   -  při  zjištění  zásadního  rozporu  mezi  údaji v projektové

   dokumentaci  a  skutečností   zastaví   práce  a  věc   oznámí

   zaměstnanci  společnosti  Telefonica  02  Czech Republic a.s.,

   pověřeného ochrannou sítě (dále POS). V prováděných pracích je

   oprávněn  pokračovat  až  po  projednání  a  schválení dalšího

   postupu, stanoveného POS.

   - při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak,

   aby  nedošlo  ke  změně   hloubky  uložení  nebo  prostorového

   uspořádání  komunikační   sítě.  Odkryté  vedení   je  povinen

   zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

   - v  místech, kde uložený  kabel vystupuje ze  země do budovy,

   rozvaděče,  na sloup  apod.,je povinen  vykonávat zemní  práce

   velmi  opatrně, kvůli  ubývajícímu krytí  nad PVSEK.  Výkopové

   práce v blízkosti sloupů  NVSEK je  povinen  provádět v takové

   vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability

   -  dojde-li při  provádění zemních  prací k  odkrytí PVSEK, je

   povinen  vyzvat POS  ke kontrole  vedení před  zakrytím. Až po

   následné kontrole je oprávněn provést zához.

   - pomocná zařízení, která  jsou součástí vedení, nemí oprávněn

   ani dočasně  využívat k jiným účelům,  a taková zařízení nesmí

   být dotčena ani přemístěna.

   -  trasu PVSEK  mimo vozovku  není oprávněn  přejíždět vozidly

   nebo stavební mechanizací, do doby než bude vedení zabezpečeno

   proti mechanickému poškození.  Způsob mechanické ochrany trasy

   PVSEK  je  povinen  projednat  s  POS.  Při  přepravě vysokého

   nákladu   nebo  mechanizace   pod  trasou   NVSEK  je  povinen

   respektovat výšku vedení nad zemí.

   - na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit

   niveleta  terénu, vysazovat  trvalé porosty  ani měnit  rozsah

   zpevněných ploch  (např. komunikací, parkovišť,  vjezdů a.j.).

   - manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat  v  takové

   vzdálenosti  od  NVSEK,  aby  se  při  vykonu  prací  v těchto

   prostorách se nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení

   na vzdálenost menší než 1 m

   - je povinen  obrátit se na POS průběhu stavby,  a to ve všech

   případech,  kdyby i  nad rámec  těchto podmínek  ochrany mohlo

   dojít ke střetu stavby s SEK.

   -  je povinen  každé  zjištěné  nebo způsobené  poškození nebo

   odcizení  vedení  SEK   neprodleně  oznamte  Poruchové  službě

   společnosti Telefonica 02 Czech Republic, a.s.

3. Budou  dodrženy  podmínky  stanoviska RWE  Distribuční služby,

   s.r.o. ze dne 18.12.2008 :

   - za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují

   všechny  činnosti  prováděné  v  ochranném pásmu plynárenských

   zařízení

   - stavební  činnosti v ochranném  pásmu plynárenského zařízení

   je možné realizovat pouze  při dodržení podmínek stanovených v

   tomto  stanovisku.  Nebudou-li  tyto  podmínky dodrženy, budou

   stavební činnosti,  popř. úpravy terénu  prováděné v ochranném

   pásmu  plynárenského  zařízení  považovány  dle  §  68 odst. 6

   zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez

   našeho  předchozího souhlasu.  Při každé  změně projektu  nebo

   stavby je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

   -   před  zahájením   stavební  činnosti   v  ochranném  pásmu

   plynárenských  zařízení bude  provedeno vytýčení plynárenského

   zařízení.  Vytýčení  provede   příslušné  regionální  centrum.

   Zádost o vytýčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným

   vytýčením. Při  žádosti uvede žadatel  naši značku uvedenou  v

   úvodu  tohoto  stanoviska.  Bez  vytýčení  a  přesného  určení

   uložení  plynárenského  zařízení  nesmí  být stavební činnosti

   zahájeny.   Vytýčení  plynárenského   zařízení  považujeme  za

   zahájení  stavební  činnosti  v  ochranném pásmu plynárenského

   zařízení. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol.

   - bude dobržena ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, TPG 702 04 - tab. 8,

   zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů související

   s uvedenou stavbou.

   - pracovníci provádějící  stavební činnosti budou prokazatelně

   seznámeni   s   polohou   plynárenského   zařízení,   rozsahem

   ochranného pásma a těmito podmínkami.

   -   při  provádění   stavební  činnosti   v  ochranném   pásmu

   plynárenského  zařízení  je  investor  povinen  učinit  taková

   opatření, aby nedošlo k  poškození plynárenského zařízení nebo

   ovlivnění  jeho  bezpečnosti  a  spolehlivého  provozu. Nebude

   použito nevhodného nářadí, zemina  bude těžena pouze ručně bez

   použití pneumatických, elektrických,  bateriových a motorových

   nářadí.

 

 

   -  odkryté  plynárenské  zařízení  bude  v  průběhu  nebo  při

   přerušení  stavební  činnosti  řádně  zabezpečeno  proti  jeho

   poškození.

   -  v  případě  použití  bezvýkopových  technologií,  bude před

   zahájením  stavební činnosti  provedeno obnažení plynárenského

   zařízení v místě křížení.

   - neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského

   zařízení na telefon 1239.

   -   před   provedením   zásypu   výkopu   v   ochranném  pásmu

   plynárenského   zařízení  bude   provedena  kontrola  dodržení

   podmínek stanovených  pro stavební činnosti  v ochranném pásmu

   plynárenského  zařízení  a  kontrola  plynárenského  zařízení.

   kontrolu  provede  příslušné   regionální  centrum.  Zádost  o

   kontrolu  bude   podána  minimálně  5   dní  před  požadovanou

   kontrolou. Při  žádosti uvede žadatel  naši značku uvedenou  v

   úvodu tohoto  stanoviska. Povinnost kontroly se  vztahuje i na

   plynárenská  zařízení,  která  nebyla  odhalena.  O  provedené

   kontrole  bude sepsán  protokol. Bez  provedené kontroly nesmí

   být plynovodní zařízení zasypáno.

   -  plynárenské   zařízení  bude  před   zásypem  výkopu  řádně

   podsypáno a  obsypáno těženým pískem, zhutněno  a bude osazena

   výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4,

   TPG 702 01, TPG 702 04.

   - neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny

   všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

   - poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení

   vč.hlavních  uzávěrů  plynu   na  odběrném  plynovém  zařízení

   udržovat  stále  přístupné  a  funkční  po  celou  dobu trvání

   stavební činnosti.

   -   případné  zřizování   staveniště,  skladování   materiálů,

   stavebních strojů  apod. bude realizováno  mimo ochranné pásmo

   plynárenského zařízení

   - bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.

   -  při   použití  nákladních  vozidel,   stavebních  strojů  a

   mechanizmů   zabezpečit  případný   přejezd  přes  plynárenské

   zařízení  uložením  panelů   v  místě  přejezdu  plynárenského

   zařízení.

4. Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodáren a kanalizací Karlovy

   Vary, a.s., ze dne 26.1.2009 :

   -  navrhovanou  vodovodní   síť  požadujeme  zokruhovat,  tzn.

   napojit  na stávající  vodovodní řad  "A7" v  Nádražní ul.  na

   p.p.č. 2442/4.

   - požadujeme na koncích vodovodní  sítě a v místech odkalení a

   odvzdušnění umístit podzemní hydranty.

   - vodovodní řady a kanalizační stoky budou umístěny na veřejně

   přístupném pozemku. Trasy musejí být  vedeny tak, aby v jejich

   ochranném  pásmu (1,5m  od osy  vnějšího líce  potrubí na  obě

   strany)  nebyly  situovány   žádné  stavební  objekty  (včetně

   oplocení, kromě případů křížení) ani vzrostlá zelěň.

   - požadujeme,  aby jednotlivé díly  PE potrubí byly  spojovány

   pomocí elektrotvarovek.

   vodovodní  řad bude  označen vytyčovacím  vodičem, který  bude

   uložen  pod  potrubí  a  bude  vyveden  do  všech  poklopů  na

   vodovodních armaturách, a jehož  funkčnost bude před přejímkou

   prokázána zkouškou vytýčení.

   - kladečské schéma a  specifikaci materiálu je nutno projednat

   s provozem  vodovodů. Upozorňujeme, že  případné připomínky ke

   kladečskému  schématu  mohou  mít  vliv  na  cenu  stavby  při

   realizaci.

   -  odpadní   vody  budou  svedeny   kanalizačním  systémem  do

   stávající kanalizační  stoky a dále na  ČOV. Nutnost provedení

   oddílného kanal.systému doporučujeme v dalším stupni prověřit.

   - jednotnou popř. splaškovou kanalizaci požadujeme navrhnout v

   materiálu Kamenina.

   -  poklopy kanalizačních  šachet budou  litinové pro  silniční

   provoz třídy "D".

   -  veškeré  souběhy  a  křížení  se  stávajícími  sítěmi budou

   provedeny dle ČSN 73 6005.

   - požadujeme předložit další  stupeň projektové dokumentace na

   Vodárny a kanalizace Karlovz Varz, a.s. k odsouhlasení.

   - požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace,

   které je u  vodovodu i kanalizace 1,5m od  líce potrubí na obě

   strany.

5. Budou  dodrženy podmínky závazného  stanoviska Městského úřadu

   Tachov,  odboru  životního  prostředí   ze  dne  17.12.2008  a

   7.4.2009 :

   -  z  hlediska  vodního  hospodářství  pouze  upozorňujeme  na

   potřebu  doložit,  jak  jsou  naplněny  požadavky  vyhlášky č.

   501/2006 Sb. o obecných požadavcích  na využívání území v § 20

   odst.  5 k  řešení retence  dešťových vod.  Proto bude nutné v

   dalším  stupni  projektu  ke  stavbě  kanalizací,  které  bude

   povolovat zdější  úřad, hydrotechnickým výpočtem  prokázat, že

   navrhované řešení vyhovuje.

   - souhlasíme  se zásahem do  VKP v místě  vyúsťovacího objektu

   dešťové kanalizace na p.p.č. 2433/1 za předpokladu, že nedojde

   ke  kácení  dřevin.  V  případě  potřeby  kácení dřevin požádá

   Městys Stráž o zásah do VKP.

6. Budou  dodrženy podmínky závazného  stanoviska Městského úřadu

   Tachov, odboru dopravy a SH ze dne 29.12.2008 a 7.4.2009 :

   - členění stavby na jednotlivé stavební objekty bude provedeno

   podle  příslušnosti stavebních  úřadů pro  jejich povolení. PD

   dopravních  staveb  včetně  DIO  bude  zpracována  v souladu s

   přílohou  č. 8  vyhlášky č.  146/2008 Sb.,  o rozsahu a obsahu

   projektové   dokumentace   dopravních   staveb,  autorizovaným

   projektantem pro dopravní stavby.

   - pro  řešení připojení nově budované  komunikace ke stávající

   MK je  příslušným silničním úřadem Městys  Stráž. Rozhodnutí o

   povolení  připojení k  MK bude  doloženo k  žádosti o stavební

   povolení pro výstavbu nové komunikace  a žádost bude podána ke

   zdejšímu  speciálnímu  stavebnímu  úřadu  (MěÚ  Tachov, ODSH).

   Obsahové  náležitosti  zádosti  o  stavební  povolení  stanoví

   prováděcí vyhláška č. 526/2006  Sb. příloha č. 2. Připomínáme,

   že dotčeným orgánem ve stavebním řízení je mimo jiné i Policie

   ČR DI OŔ Tachov.

   -  místní  úpravu  provozu  (trvalé  DZ)  a  přechodnou úpravu

   provozu (po dobu realizace stavby) řešit v souladu ! 77 zákona

   č. 361/2000  Sb., o provozu  na PK, v  platném znění, a  to na

   základě  DIO   zpracovaného  oprávněnou  osobou,   které  bude

   součástí  dokumentace   pro  stavební  řízení,   žádostí  vůči

   zdejšímu silničnímu správnímu úřadu (MěÚ Tachov, ODSH).

   - vjezdy na pozemky budou součástí stavebních povolení RD

7. Budou  dodrženy  podmínky závazného  stanoviska HZS Plzeňského

   kraje, územního odboru Tachov ze dne 17.12.2008 :

   -   podmínky   požární   bezpečnosti   stavby,  zapracované  v

   předložené projektové dokumentaci,  akceptovat v dalším stupni

   projektové dokumentace

   -   další   stupeň   projektové   dokumentace  včetně  požárně

   bezpečnostního řešení stavby předložit opět k vyjádření

8. Budou dodrženy podmínky stanoviska  NIPI ČR, o.s. Plzeň ze dne

   20.12.2008 :

   -  komunikace,  které  budou  součástí  stavby  musí  splňovat

   požadavky § 5 vyhlášky č. 369/2001 Sb. včetně přílohy č. 1

   -  další  projektový  stupeň  s  dodržením  požadavků vyhl. č.

   499/2006 Sb. předložit k posouzení

9. Budou  dodrženy  podmínky  vyjádření  Správy  a  údržby silnic

   Stříbro ze dne 17.12.2008 :

   -  křížení  silnice  č.  II/195  v  km  4,975 bude realizováno

   protlakem  se  založením   chráničky,  startovací  jámy  budou

   zřízeny mimo  vozovku, hloubka uložení -  min. 1,2m pod úrovní

   vozovky. Detail křížení silnice  bude doložen příčným řezem (s

   vyznačením hloubky  a délky protlaku, místa  napojení a výkopů

   protlakových jam, průměrem chráničky).

   -  před zahájením  prací bude  úsek silnice  č. II/195 dotčený

   stavbou   na   dobu   provádění   prací   protokolárně  předán

   zhotoviteli,  kde  se  vyznačí  místo  protlaku  a  výkopu  za

   přítomnosti  pracovníka  SÚS  Stříbro.  Po  ukončení  prací  a

   uvedení okolního  terénu do původního stavu  bude úsek silnice

   předán protokolárně zpět SÚS Stříbro.

   -  při  realizaci  stavby  nesmí  být  silnice poškozována ani

   znečišťována, včetně  součástí a příslušenství a  nebude na ni

   ukládán žádný materiál.

   -  pro  umístění  vedení  v  silničním  pozemku  bude uzavřena

   smlouva  o zřízení  věcného  břemene  k pozemní  komunikace za

   jednorázovou úhradu.

   -  umístění   inženýrských  sítí  do   silničního  pozemku  je

   zvláštním užíváním silnice podle §  25 odst. 6 písm. d) zákona

   č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Rozhodnutí o povolení

   zvláštního užívání  silnice vydývá příslušný  silniční správní

   úřad.

10.Budou   dodrženy  podmínky   vyjádření  Okresního  ředitelství

   Policie ČR Tachov ze dne 4.12.2008 :

   -  doporučujeme umístit  parkovací stání  podél nově  navržené

   přístupové místní komunikace k  rodinným domkům (větev 1), pro

   potřebu  užívání  přilehlých  pozemků  zahrádek  a sportovního

   areálu.

   - v  návrhu parkovacích míst  v obytné zoně  doplnit stání pro

   zdravotně postižené  osoby v souladu  s vyhláškou č.  369/2001

   Sb.

   - v prostoru nově  vzniklé křižovatky komunikací funkční třídy

   C dořešit  průběh hlavní a  vedlejší komunikace, s  posouzením

   rozhledových poměrů.

11.Budou dodrženy podmínky stanoviska správce Povodí Vltavy s.p.

   Plzeň ze dne 6.1.2009 :

   - stavba bude provedena v souladu s územním plánem.

   -  zaústění  deěšťových  vod   do  rybníka  bude  odsouhlaseno

   vlastníkem rybníka.

12.Budou  dodrženy  podmínky   vyjádření  Pozemkového  fondu  ČR,

   územního pracoviště Tachov ze dne 19.1.2009 :

   - do zahájení stavebního řízení bude pozemek, dotčený uvedenou

   stavbou, majetkově vypořádán.

13.Před  zahájením  výkopových prací  si necháte  zaměřit veškeré

   podzemní  stavby technické  infrastruktury a  zajistíte jejich

   ochranu.

14.Projektová  dokumentace  stavby  bude  vypracována  oprávněnou

   osobou.

 

   Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní

moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána

žádost o stavební povolení nebo ohlášení stavby.

 

 

 

 

 

 

 

                     O d ů v o d n ě n í

 

     Stavebník Městys Stráž, se sídlem  Stráž čp. 1 zastoupený na

základě  plné  moci  společností   INGEM  inženýrská,  a.s.,  IČO

63504006, se  sídlem Barrandova 26,  Plzeň podal dne  25.2.2009 u

zdejšího stavebního úřadu žádost  na vydání rozhodnutí o umístění

stavby " zástavba území 21 RD -  Městys Stráž ", na st.p.č. 385 a

p.p.č. 2415, 2424/5, 2424/1,  2424/15, 2424/16, 2424/14, 2424/13,

2424/17, 2432, 2464/12,  2433/1, 2446/1,  3430, 150/12,  2446/12,

2445/17,  3551, 3348/8,  3348/3, 3348/1,  2442/4, v  k.ú. Stráž u

Tachova.

     Stavební úřad  oznámil v souladu  s § 87  odst. 1 stavebního

zákona  účastníkům řízení  veřejnou vyhláškou  a dotčeným orgánům

státní  správy   zahájení  územního   řízení  dne  2.3.2009  a  k

projednání  žádosti  současně  nařídil  ústní  jednání  spojené s

ohledáním na místě na den  7.4.2009,  o jehož výsledku byl sepsán

protokol.

 

     Ze strany veřejnosti nebyly vzneseny připomínky.

 

     Stavební  úřad  posoudil  návrh  žadatele  z hlediska péče o

životní  prostředí, potřeb požadovaného opatření  v  území a jeho

důsledky.

 

    Ze strany účastníků řízení nebyly uplatněny takové námitky, o

nichž by měl stavební úřad rozhodovat.

 

    Návrh byl doložen dokumentací, doklady o vlastnictví, snímkem

z mapy  KN,  plnou   mocí,  autorizací  projektanta,  souhlasnými

stanovisky a vyjádřeními:

- stanoviskem Městského úřadu Bor, OVÚP ze dne 5.1.2009

- vyjádřením  Telefonicy 02  Czech  Republic,  a.s. Plzeň  ze dne

  12.12.2008

- vyjádřením k napojení na síť Telefonicy 02 Czech Republic, a.s.

  Plzeň ze dne 10.10.2008

- stanoviskem ČEZ Distribuce a.s. ze dne 23.10.2008 a 2.4.2009

- stanoviskem ČEZ ICT Services a.s. ze dne 12.12.2008

- stanoviskem RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 18.12.2008

- stanoviskem ZPČ Net, s.r.o. ze dne 11.11.2008

- vyjádřením  Vodáren  a  kanalizací  Karlovy  Vary,  a.s. ze dne

  26.1.2009

- stanoviskem Vojenské  ubytovací a stavební správy  Praha ze dne

  17.12.2008

- vyjádřením Městského úřadu Tachov, OŠK ze dne 17.12.2008

- vyjádřením Městského úřadu Tachov, OZP ze dne 17.12.2008

- vyjádřením Městského úřadu Tachov, ODSH ze dne 29.12.2008

- závazným  stanoviskem  HZS  Plzeňského  kraje,  územního odboru

  Tachov ze dne 17.12.2008

- závazným stanoviskem KHS Plzeňského kraje, územního  pracoviště

  Tachov ze dne 17.12.2008

- stanoviskem NIPI ČR, o.s., Plzeň ze dne 20.12.2008

- stanoviskem  Zemědělské  vodohospodářské  správy  Tachov ze dne

  16.12.2008

- vyjádřením Správy a údržby silnic Stříbro ze dne 17.12.2008

- vyjádřením  Okresního  ředitelství  Policie  ČR  Tachov  ze dne

  4.12.2008

- vyjádřením Obvodního báňského úřadu v Plzni ze dne 16.12.2008

- sdělením k záměru Krajského úřadu PK, OZP ze dne 2.2.2009

- stanoviskem správce Povodí Vltavy s.p. Plzeň ze dne 6.1.2009

- vyjádřením PF ČR Praha ze dne 19.1.2009 a 18.3.2009

- souhlasem Státního statku Jeneč, s.p.  v likvidaci Jeneč ze dne

  11.2.2009

     Stanoviska  a  připomínky  vyjádření  účastníků  řízení jsou

zahrnuty v podmínkách tohoto územního rozhodnutí.

 

     Bylo zjištěno, že předložený návrh při dodržení  stanovených

podmínek vyhovuje obecně technickým požadavkům a  neohrozí  zájmy

společnosti v předmětném řízení.

 

Ostatní účastníci :

-------------------

Vlastníci dotčených pozemků a staveb :

--------------------------------------

- Státní statek Jeneč, s.p., Karlovarská 7, Jeneč

- Pozemnkový fond ČR, Luční 1791, Tachov

- Správa a údržba silnic Stříbro, Soběslavova 1264

- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64

- Telefonicy  02 Czech  Republic, a.s.,  DLSS Plzeň,  P.O.Box 56,

  Praha 3

- ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, Plzeň

- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno

 

Další účastníci :

-----------------

- NIPI ČR, o.s., Koterovská 134, Plzeň

- Policie ČR Tachov, Dopravní inspektorát, Plánská 2032, Tachov

- Povodí Vltavy, s.p., Denisovo nábř. 14, Plzeň

 

Dotčené orgány :

----------------

- Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, Tachov

- Městský úřad Tachov, OZP, Rokycanova 1, Tachov

- Městský úřad Tachov, ODSH, Rokycanova 1, Tachov

- KHS Plzeňského kraje, územní pracoviště Tachov

- HZS Plzeňského kraje, územní odbor Tachov

 

 

                         P o u č e n í

 

     Proti tomuto rozhodnutí se lze  podle § 81 odst. 1 správního

řádu odvolat do 15-ti dnů  ode dne doručení k odboru regionálního

rozvoje  Krajského  úřadu  v  Plzni,  písemným  podáním  u odboru

výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boru. Odvolání se

podává   v  jednom  stejnopise. Nepodá-li účastník potřebný počet

stejnopisů,  vyhotoví je  na jeho  náklady Městský  úřad v  Boru.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního

řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je

nepřípustné.

 

                                       Ing. Václav Ř í h a

                                    vedoucí odboru výstavby a ÚP

                                               B O R

 

Správní poplatek byl vyměřen ve  výši 1.000,- Kč podle položky 18

zákona č. 634/2004 Sb. a byl zaplacen dne 5.3.2009.

 

Doručí se účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona :

---------------------------------------------------------------

- Městys Stráž

 

Na vědomí :

-----------

- Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, Tachov

- Městský úřad Tachov, OZP, Rokycanova 1, Tachov

- Městský úřad Tachov, ODSH, Rokycanova 1, Tachov

- KHS Plzeňského kraje, územní pracoviště Tachov

- HZS Plzeňského kraje, územní odbor Tachov

 

 

Ostatním účastníkům  řízení uvedených v  § 85 odst.  2 stavebního

zákona  se  doručuje  dle  §  92  odst.  3  téhož zákona veřejnou

vyhláškou.

 

Ostatní účastníci :

-------------------

- Státní statek Jeneč, s.p., Karlovarská 7, Jeneč

- Pozemnkový fond ČR, Luční 1791, Tachov

- Správa a údržba silnic Stříbro, Soběslavova 1264

- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64

- Telefonicy  02 Czech  Republic, a.s.,  DLSS Plzeň,  P.O.Box 56,

  Praha 3

- ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, Plzeň

- RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno

- NIPI ČR, o.s., Koterovská 134, Plzeň

- Policie ČR Tachov, Dopravní inspektorát, Plánská 2032, Tachov

- Povodí Vltavy, s.p., Denisovo nábř. 14, Plzeň

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15-ti dnů.

Vyvěšeno: 10.4. 2009