Městys Stráž, Stráž č.p. 1, 348 02 Bor        číslo jednací : 01113/08

       

                       

                                

Zveřejnění záměru Městyse Stráž o prodeji nemovitého

majetku ve vlastnictví Městyse Stráž

   

I.  Jedná se o prodej níže uvedených nemovitostí :

     1) byt číslo  279/5  ve Stráži se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu č.p. 279 a č.p. 280 a na stavebních parcelách  číslo 421 o výměře 246 m2 a  422 o  výměře 246 m2  v  k.ú. Stráž u Tachova.  Jedná se o 1 byt o velikosti  1 + 1.  

    Nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, na listu vlastnictví číslo 1,  pro k.ú. Stráž u Tachova, obec Stráž, okres Tachov.

       Popis  bytů s příslušenstvím a nebytových prostor je proveden v " Prohlášení vlastníka ze dne  dne  28.1.2008 ".  Tato  prohlášení  je  zájemcům  k  dispozici  v  sídle Městyse Stráž.    

 

II.  Prodej bytů a nebytových prostor bude realizován podle Zásad prodeje bytů a nebytových prostor, které schválilo Zastupitelstvo Městyse Stráž dne 22.10.2008. Zásady se zveřejňují současně s tímto záměrem.    

 

III.  Podle  § 39 odstavce 1) zákona o obcích, záměr prodat, směnit nebo darovat  nemovitý majetek obce zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu,  aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky.     

IV.  Zájemci mohou předkládat své nabídky na koupi bytů dle tohoto záměru takto : 

Termín : do  26.11.2008  do 12.00 hodin
Forma : v zalepené obálce označené heslem " Prodej bytů ve Stráži  V. etapa "
Na adresu : Městys Stráž, Stráž č.p. 1, 348 02 Bor u Tachova
Nabídka musí obsahovat tyto náležitosti :
- jméno, příjmení, bydliště, datum narození zájemce ( zájemců )
- uvedení čísla bytu, který má zájemce zájem koupit
- nabízená cena v Kč  

V.  Nabídky budou vyhodnoceny Zastupitelstvem Městyse Stráž  dne  26.11.2008.  

Tento záměr byl schválen Zastupitelstvem Městyse Stráž dne 22.10.2008.

 

 

Karel Fišpera - starosta Městyse Stráž   

Vyvěšeno dne :  23.10.2008                                       

Bude sňato dne : 26.11.2008