Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU (SFŽP) Operační program Životní prostředíZadání zakázky

poptávkové řízeníVýzva k předložení nabídky k zjednodušenému podlimitnímu řízení – stavební práceNázev zakázky:


Zateplení Základní školy ve Stráži “

Zadavatel

Název / obchodní firma :


Městys Stráž

IČ :

00260169

Adresa sídla / místa podnikání:

Stráž 1, 348 02 Bor, Česká republika

Osoby oprávněné za zadavatele jednat:

Karel Fišpera – starosta městyse

Kontaktní osoba :

Kaprel Fišpera – starosta městyse

Telefon, fax:

374 780 991

E-mail:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Název / obchodní firma :

 

IČ :

 

Adresa sídla / místa podnikání:

 

Osoby oprávněné za zadavatele jednat:

 

Kontaktní osoba :

 

Telefon, fax:

 

E-mail:

 

1. Předmět zakázky

Zateplení Základní školy ve Stráži

2. Vymezení předmětu zakázky a jeho technická specifikace

Stavební úpravy Základní školy ve Stráži v podobě zateplení obvodového pláště a s tím související výměna klempířských konstrukcí, výměna oken, zateplení podstřešních prostor, zateplení střech, oprava podkladů pro tepelnou izolaci /obvodový plášť/, omítková rekonstrukce nezateplených soklů, demontáž stávajícího nefunkčního zateplovacího systému - dle PD a položkového rozpočtu

 1. Doba a místo plnění


Předpokládaný termín zahájení: 01.03.2009

Předpokládaný termín dokončení: 30.09. 2009


Místo plnění: Městys Stráž, areál základní školy


4. Požadavek na poskytnutí jistoty


K zajištění splnění povinností uchazeče není požadována jistota.

5. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínkyUchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění zakázky (stavebních prací) na základě ocenění :


 • Položkového rozpočtu

 • projektové dokumentace

Při stanovení ceny bude oceněna a součástí nabídkové ceny pamětní deska – doporučená minimální velikost pamětní desky je 300 x 400 mm. Podrobnosti o podobě a velikosti reklamního panelu jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity OPŽP.


Při stanovení ceny uvede uchazeč vzorec stanovení ceny, včetně vyjádření všech koeficientů, tak, aby mohla být stanovena cena díla dle skutečných nákladů stavby, na základě SOD se zhotovitelem stavby.


Nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky v členění:


 • Celková nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude obsahovat veškeré předpokládané práce, dodávky, služby a výdaje potřebné pro splnění díla vymezeného zadávací dokumentací.  Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«!


   

  Platební podmínky:

  Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou placeny měsíčně dle platebních dokladů (faktur) vystavených na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací.

Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.

Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.


Pozastávka části plateb:

Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění zakázky. Zbývajících 10 % bude uhrazeno až po dokončení plnění díla.

6. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny- Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma:

- Změny DPH.
7. Absolutně a relativně vymezené obchodní podmínky

 • Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené při provádění stavebních prací, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

 • Záruka za jakost a kvalitu provedených prací bude poskytnuta dodavatelem v délce min. 60 měsíců od doby protokolárního předání zadavateli.

 

7.A Pojištění odpovědnostiZadavatel požaduje pojištění odpovědnosti za škodu.


 • Uchazeč uvede údaj o výši pojištění odpovědnosti za škodu v CZK.


Pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za škodu bude přílohou smlouvy o dílo.

 


7.B Bankovní záruky, závazný příslib banky o vystavení bankovních záruk.


Zadavatel nepožaduje bankovní záruku za provedení díla.

 


8. Pokyny pro zpracování nabídky


 • Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě, v  českém jazyce a v 1 kopii.


 • Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.


 • Originál bude podán v uzavřené obálce. Obálka bude označena názvem zakázky a bude opatřena adresou, na níž je možné nabídku vrátit. Obálka dále bude označena nápisem „Výběrové řízení „Zateplení Základní školy ve Stráži – neotvírat“..


 • Nabídka bude odpovídajícím způsobem zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh.


 • Obsah nabídky

Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol), k čemuž zájemce využije přílohy zadávací dokumentace č. 2 - Obsah nabídky (vzor).


 1. Krycí list nabídky

Pro sestavení krycího listu zájemce závazně použije přílohu zadávací dokumentace č. 3 - Krycí list nabídky (vzor). Na krycím listu budou uvedeny následující údaje: název zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a zájemce (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), nejvýše přípustná nabídková cena, datum a podpis osoby oprávněné za zájemce jednat.


 1. Výpis z živnostenského rejstříku (kopie). Z výpisu musí být zřejmé, kdo vykonává činnost odpovědného zástupce uchazeče ve smyslu § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, pro živnosti dokladované uchazečem v souvislosti s plněním zakázky. V případě, že je uchazeč fyzickou osobou a není povinen odpovědného zástupce ustanovit, sdělí tuto skutečnost v nabídce formou prohlášení. Není-li uchazeč do živnostenského rejstříku zapsán, sdělí tuto skutečnost formou čestného prohlášení v nabídce. Předkládá-li nabídku více dodavatelů společně, doloží každá z osob, které podávají nabídku společně, výpis ze živnostenského rejstříku způsobem výše uvedeným. 1. Návrh smlouvy o dílo

Uchazeč ve své nabídce předloží návrh smlouvy o dílo, který bude po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám.

 • Doklady, jimiž zájemce prokazuje splněním kvalifikačních kritérií:


 1. Oprávnění k podnikání včetně výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší 90 dnů, v kopii.


 1. Prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií podle § 53 odst. 1 písm. a) – i) zákona podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat. Uchazeč je oprávněn použít vlastní vzor - Prohlášení o splnění kvalifikačních kritérií podle § 31 odst. 1) písm. a) – i) zákona . • Doklady a dokumenty nutné k prokázání finanční a ekonomické způsobilosti budou prokázány

následujícím způsobem:


 • požadovaná výše pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání uchazeče vzhledem k rozsahu, charakteru a složitosti plnění předmětu zakázky :


Uchazeč doloží splnění této úrovně kvalifikace doložením kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání
9. Další části zadávací dokumentace


Podrobný výčet součástí zadávací dokumentace :


Projektová dokumentace vč. Položkového rozpočtu projektanta


Základní údaje zadávací dokumentace pro zakázku


Příloha č. 1 - Obsah nabídky (vzor)

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky (vzor)


10. Variantní řešení


Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.

 


11. Kritéria pro hodnocení zakázky


Zadavatel stanovil jako kritérium pro hodnocení zakázky ekonomickou výhodnost nabídky. V závorkách jsou uvedeny váhy jednotlivých kritérií.


 1. Výše nabídkové ceny (70%)

Uchazeč uvede ve své nabídce výši nabídkové ceny za celý rozsah plnění zakázky.


 1. Záruka za dílo (20%)

Uchazeč uvede ve své nabídce dobu trvání záruky za dílo v měsících.


 1. Lhůta plnění (10%)

Uchazeč uvede ve své nabídce lhůtu plnění.12. Prohlídka místa plnění


24.10.2008, Úřad městyse Stráž v 10.00hod., po té společné odebrání k místu realizace


 1. Místo a doba podání nabídek a místo a doba otevírání obálek s nabídkami


Podání nabídek do 31.10.2008 do 10:00 hodin, Městys Stráž

 

  

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 13.10. 2008

Sejmuto dne: 31.10. 2008