Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

Městský úřad Bor

Odbor výstavby a územního plánování                                 náměstí Republiky čp. 1, 348 02, Bor           

Č.jednací         : 1799/2008/OVÚP/4                                     v Boru dne 2. října 2008
Vyřizuje           : Svoboda
Telefon            : 374 756 129
E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Účastníci řízení : 

Josef Dolák, Mánesova 568/2, 353 01, Mariánské Lázně - stavebník
                                          

                  Oznámení o zahájení spojeného územního
                     a stavebního řízení veřejnou vyhláškou
 

     Dne 1. října 2008 podal Josef Dolák (nar.11.6.1945), bytem Mánesova 568/2, 353 01, Mariánské Lázně, zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o povolení stavby „Přístavby k rekreační chatě č.e.33 – sklad+chemické WC“, umístěné na p.p.č. 186/14 a 186/1 v k.ú. Borek u Tachova, ve spojeném územním a stavebním řízení.
            Protože výše uvedené žádosti splňují požadavky uvedené v ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon”), tedy podmínky v území jsou jednoznačné a pro dané území je schválen územní plán, bylo na žádost stavebníka územní a stavební řízení spojeno.

             Dnem podání žádosti bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.

             Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) stavebního zákona a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád”), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den  

                                  7. listopadu 2008 v 9:00 hod. 

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

           

     Vlastníci (nájemci) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem územního řízení dotčeni, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu a k tomuto účelu je zpřístupnit. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem veřejného ústního jednání u Městského úřadu v Boru a při veřejném ústním jednání.

     Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

     Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo na pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru.    

2

 

Občanské sdružení je oprávněno účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 Správní poplatek vyměřený dle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položka 17 odst. 1 písm. f) ve výši 300,- Kč, zaplatí stavebník přiloženou poštovní poukázkou, bankovním převodem nebo hotově ve lhůtě do 7. listopadu 2008.                                                                                              

Ing. Václav Říha                                                                                 
vedoucí odboru výstavby a ÚP
                                                                                                  
MěÚ Bor
      

Obdrží a k účasti se zvou : 

1. Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona :
-         Josef Dolák (nar.11.6.1945), Mánesova 568/2, 353 01, Mariánské Lázně
-         Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02, Bor 

2. Dotčené orgány :
-         Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
-         Městský úřad Tachov, OŽP, oddělení ochrany přírody, krajiny, lesa, zemědělského půdního fondu, myslivosti a rybářství, Rokycanova 1, 347 01, Tachov 

3. Účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona :
-         Josef Dolák (nar.11.6.1945), Mánesova 568/2, 353 01, Mariánské Lázně
-         Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02, Bor   

 Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně pod dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno dne : 2.10.2008                                                                      Sejmuto dne : 20.10.2008