Městský úřad Bor

Odbor výstavby a územního plánování                                 náměstí Republiky čp. 1, 348 02, Bor           

Č.jednací         : 1799/2008/OVÚP/4                                     v Boru dne 2. října 2008
Vyřizuje           : Svoboda
Telefon            : 374 756 129
E-mail              : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Účastníci řízení : 

Josef Dolák, Mánesova 568/2, 353 01, Mariánské Lázně - stavebník
                                          

                  Oznámení o zahájení spojeného územního
                     a stavebního řízení veřejnou vyhláškou
 

     Dne 1. října 2008 podal Josef Dolák (nar.11.6.1945), bytem Mánesova 568/2, 353 01, Mariánské Lázně, zdejšího stavebního úřadu žádost o vydání rozhodnutí o povolení stavby „Přístavby k rekreační chatě č.e.33 – sklad+chemické WC“, umístěné na p.p.č. 186/14 a 186/1 v k.ú. Borek u Tachova, ve spojeném územním a stavebním řízení.
            Protože výše uvedené žádosti splňují požadavky uvedené v ustanovení § 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon”), tedy podmínky v území jsou jednoznačné a pro dané území je schválen územní plán, bylo na žádost stavebníka územní a stavební řízení spojeno.

             Dnem podání žádosti bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.

             Městský úřad v Boru, odbor výstavby a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) stavebního zákona a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád”), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den  

                                  7. listopadu 2008 v 9:00 hod. 

se schůzkou pozvaných na místě stavby.

           

     Vlastníci (nájemci) pozemků a staveb, kteří mohou být předmětem územního řízení dotčeni, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 správního řádu a k tomuto účelu je zpřístupnit. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout přede dnem veřejného ústního jednání u Městského úřadu v Boru a při veřejném ústním jednání.

     Námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Ve stejné lhůtě sdělí svá závazná stanoviska dotčené orgány. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

     Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo na pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je grafické vyjádření záměru.    

2

 

Občanské sdružení je oprávněno účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 Správní poplatek vyměřený dle zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, položka 17 odst. 1 písm. f) ve výši 300,- Kč, zaplatí stavebník přiloženou poštovní poukázkou, bankovním převodem nebo hotově ve lhůtě do 7. listopadu 2008.                                                                                              

Ing. Václav Říha                                                                                 
vedoucí odboru výstavby a ÚP
                                                                                                  
MěÚ Bor
      

Obdrží a k účasti se zvou : 

1. Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona :
-         Josef Dolák (nar.11.6.1945), Mánesova 568/2, 353 01, Mariánské Lázně
-         Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02, Bor 

2. Dotčené orgány :
-         Městský úřad Tachov, OÚPRR, Rokycanova 1, 347 01, Tachov
-         Městský úřad Tachov, OŽP, oddělení ochrany přírody, krajiny, lesa, zemědělského půdního fondu, myslivosti a rybářství, Rokycanova 1, 347 01, Tachov 

3. Účastníci stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona :
-         Josef Dolák (nar.11.6.1945), Mánesova 568/2, 353 01, Mariánské Lázně
-         Městys Stráž (IČ 00260169), Stráž 1, 348 02, Bor   

 Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně pod dobu 15 dnů. 

Vyvěšeno dne : 2.10.2008                                                                      Sejmuto dne : 20.10.2008