Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

Usnesení 26. veřejného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž
konaného dne  3.9. 2008
 

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž bere na vědomí:
1.  Plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 14. 7. 2008.
2.
 Žádosti o přidělení bytu.
3.  Plnění rozpočtu městyse Stráž k 30.6.2008.
4.  Neposkytnutí dotace na opravu kostela sv. Jana Křtitele ve Stráži.
5.  Konání příštího zasedání zastupitelstva dne 22.10.2008. 

2/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:
1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání.

2. Na základě nabídky prodej bytu č.p. 279/2 ve Stráži za částku 281.000,- Kč.

3. Na základě nabídky prodej bytu č.p. 302/11 ve Stráži za částku  350.000,- Kč

4.
Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/2008 dle předložených § a položek.

5. Vyřazení DHM, DDHM z majetku Městyse Stráž dle vyřazovacích protokolů ve výši 121.000,- Kč na základě rozhodnutí o vyřazení.

6.
Finanční příspěvek ve výši 2.500,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Stráž na pouťovou zábavu, která se  bude konat dne 27.9.2008 ve Stráži. Příspěvek bude použit na pronájem sálu.

7.
Směnu pozemků v k.ú. Stráž u Tachova p.č. 615/5  o výměře 120 m2, vodní plocha, p.č. 3490/3 o výměře 732 m2, vodní plocha, p.č. 3490/4 o výměře 142 m2, vodní  plocha, p.č. 3490/5 o výměře  261 m2, vodní plocha, p.č. 3490/6 o výměře 1116 m2, vodní plocha, p.č. 3490/8 o výměře 88 m2, vodní plocha, p.č. 3490/10 o výměře  491 m2, vodní plocha - vlastnictví Městyse Stráž  za pozemky st.p.č. 498 o  výměře 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 3493/2  o výměře 378 m2, vodní plocha, p.č 3493/3 o výměře 37 m2,  ostatní plocha a 3493/4 o výměře 355 m2, ostatní plocha -  vlastnictví ČR – Povodí Vltavy, s.p.,  bez finančního vyrovnání.

8. Vyvěšení na úřední desce záměru prodeje pozemků v k.ú. Bonětice  p.č. 1679/2 o výměře 2932 m2,  lesní pozemek,  p.č.  1680 o výměře 517 m2, ostatní plocha,  p.č. 1694/3 o výměře   6545  m2,  lesní  pozemek, p.č. 1707 o výměře 1798  m2, lesní   pozemek, p.č.1729 o výměře 324  m2, lesní pozemek a  p.č. 1922/2  o výměře 82 m2, lesní pozemek.
 

9. Odkoupení pozemků v k.ú. Bernartice  u Stráže p.č. 335/13 o  výměře 65 m2, orná půda a p.č. 441/10  o   výměře 38 m2,  trvalý  travní porost za cenu dle znaleckého posudku od  EKOS III, s.r.o.,  Strážská 483,  Bor  do vlastnictví Městyse Stráž.

10. Odkoupení pozemku p.č.  643/1  o výměře 4864 m2, trvalý travní  porost v    k.ú. Bernartice u Stráže za
cenu  dle znaleckého posudku od  BK II., s.r.o., Strážská 483, Bor  do vlastnictví Městyse  Stráž.

11. Na  základě zákona č. 107/2006 Sb. pro byty ve vlastnic Městyse Stráž postavené bez dotace  maximální  možné zvýšení  nájemného vypočítané dle přílohy uvedeného zákona na 19,12  Kč/m2.

12. Nájemné pro byty ve vlastnictví Městyse Stráž v čp. 279 – 28 postavené s použitím státní dotace, na které se zákon č. 107/2006    Sb. nevztahuje.Maximální možné zvýšení nájemného vypočítané  dle přílohy  č. 107/2006 Sb. s tím, že nesmí přesáhnout maximální  možnou hranici (tzv. věcně usměrněného nebo ekonomického  ájemného) pro byty postavené s použitím státní dotace na 19,12 Kč/m2.

13. Komisi pro výběr zhotovitele na zatepletní ZŠ ve Stráži.

14. RRA Šumavu pro zpracování podmínek zadávacího řízení,  vyhlášení výzvy pro podání nabídek a  vyhodnocení nabídek firem  pro zateplení ZŠ ve Stráži.

15. Termín vyhlášení výzvy pro podání nabídek na zateplení ZŠ ve  Stráži na 13.10.2008 a termín vyhodnocení nabídek na 5.11.2008  v 10.00 hod.

16. Smlouvu o dílo s firmou Václav Bureš Zednictví na zateplení a  opravu havarijního stavu štítu domu  čp. 279 ve Stráži.

17. Dodatek č.1 ke smlouvě na opravu povrchu chodníku ke hřbitovu  ve Stráži s firmou Silnice Horšovský  Týn a.s.

18. Smlouvu o dílo s P. Roháčem na vypracování projektu ke  stavebnímu povolení na stavbu klubovny ve Stráži.

19. Podání žádosti o dotaci z programu PRV – LEADER na opravu  kaple v Jadruži.

20. Podání žádosti o dotaci z grantu RWE na zřízení dětského hřiště  ve Stráži.

21. Slevu 50% z poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2008  rodině ze Strachovic.

22. Prodej bytu č.p. 271/2 ve Stráži  v další  IV. etapě prodeje bytů za  sníženou cenu 260.000,- Kč.

23. Finanční příspěvek ve výši 2.500,- Kč Českému svazu mariáše  AMBO Stráž na pořádání mistrovství republiky v mariáši,  konaného dne 13.9.2008 ve Stráži.

24. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění veřejného osvětlení č. 273002V005 s výjimkou  článku V., odstavec 5.

25. Zveřejnění záměru Městyse Stráž o prodeji nemovitého majetku  ve vlastnictví Městyse Stráž.

26. Zásady prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Městyse
      Stráž v domě č.p. 271/2 ve Stráži.
  


3/ Zastupitelstvo městyse Stráž ukládá:

1. Komisi pro výběr zhotovitele na zateplení ZŠ ve Stráži zasedat dne  5.11. 2008 od 10.00 hod. na  vyhodnocení nabídek.
  

4/ Zastupitelstvo městyse Stráž pověřuje:

1. Starostu městyse K. Fišperu podpisem smlouvy s firmou.Václav Bureš Zednictví.

2. Starostu městyse K. Fišperu podpisem smlouvy s P. Roháčem

3. Starostu městyse K. Fišperu podpisem dodatku smlouvy s firmou
    Silnice Horšovský Týn a.s.
   


5/ Zastupitelstvo městyse Stráž jmenuje:

1. Člena školské rady při Základní škole Stráž pro volební období
    2008-2011.
   


6/ Zastupitelstvo městyse Stráž neschvaluje:

1.
Prodej části pozemku p.č. 780, ostatní plocha - ostatní komunikace
    v k.ú. Olešná.
2. Žádost společnosti LUKON Investment, a.s., o návrhu směny
    lesních pozemků.
3. Příspěvek na provoz Domova pro matky s dětmi v tísni
    v Klatovech.
4. Příspěvek na provoz LSPP v roce 2008 Poliklinice Tachov.   


7/ Zastupitelstvo městyse Stráž odkládá:

1. Projednání žádosti na prodej části pozemku p.č. 192/1 v k.ú. Stráž u
    Tachova do doby, než bude schválen územní plán Městyse Stráž. 
  

Vyvěšeno dne:   4.9. 2008
Sejmuto dne:   22.9. 2008