Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor


Záměr pronájmu nemovitostí


Zastupitelstvo městyse Stráž ze dne 28.5.2008 vyhlašuje záměr pronájmu nemovitostí:


Pronájem pozemku


k.ú. Stráž u Tachova

pozemek p.č. 120/2 o výměře 2205 m2 zahrada


Zásady pro stanovení ceny za prodej a pronájem pozemků Obce Stráž byly schváleny

na zasedání Zastupitelstva obce Stráž dne 29.11.2006.


Žádáme občany o vyjádření výše uvedených nemovitostí dle zákona o obcích

č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1.

Své připomínky nebo návrhy sdělte na Městys Stráž do 15 dnů ode dne vyvěšení.


Za Městys Stráž

                                                                                                    Karel Fišpera

starosta


Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.5.2008


Sejmuto dne: